Begroting 2021-2024

Programma's

02. Veiligheid en Handhaving

Wat zijn de ontwikkelingen?

Het ‘Raadsprogramma 2018–2022’ bevat heldere aandachtspunten over ‘Veilig leven in de Utrechtse Heuvelrug’. Deze aandachtspunten zijn met de gemeenten Veenendaal, Renswoude, Rhenen en Wijk bij Duurstede verwerkt in een ‘Integraal Veiligheidsplan 2019-2022’ (IVP). Ondanks de structurele gemeentegrensoverschrijdende samenwerking is en blijft lokaal maatwerk mogelijk.
Hieronder vermelden wij relevante ontwikkelingen op dit gebied.

Ondermijning
Ondermijning is in het IVP benoemd als een gezamenlijke prioriteit. Wij formuleren in 2021 een lokaal plan van aanpak ter voorkoming en bestrijding van ondermijning. Dit stond aanvankelijk gepland voor 2020, maar is door de intensieve aanpak van COVID-19 met een jaar uitgesteld. Doel is de verwevenheid tussen boven- en onderwereld te minimaliseren. Op basis van de huidige middelen en capaciteit stellen wij slimme oplossingen en maatregelen voor om de bewustwording en bestuurlijke weerbaarheid in onze gemeente te vergroten.

Uitvoeringsprogramma IVP
Wij geven in 2021 binnen de vastgestelde kaders van het IVP, de huidige begroting en capaciteit invulling aan een nieuw uitvoeringsprogramma. Wij evalueren allereerst het voorgaande 'Uitvoeringsprogramma 2019 - 2020' ter heroriëntatie. Het nieuwe 'Uitvoeringsprogramma 2021 - 2022' komt tot stand in een gemeenschappelijk proces met de samenwerkende gemeenten. Wij formuleren hierin concrete acties om gestructureerd te werken aan (lokale) veiligheidsprioriteiten.

Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH)

Wij formuleren in 2021 een nieuw vierjarig
' Beleidsplan VTH 2021 - 2024'. Hierin verwoorden wij onze beleidsmatige visie en doelstellingen voor de middellange termijn. Daarop aansluitend geven wij invulling aan het bijbehorende jaarlijkse 'Uitvoeringsprogramma VTH 2021' dat concreet invulling geeft aan de te benutten (financiële) middelen en capaciteit om de overkoepelende beleidsdoelstellingen te realiseren. Wij werken op deze manier stapsgewijs en gestructureerd aan het adequaat vervullen van onze toezichts- en handhavingstaken.

Veiligheidsregio Utrecht
De Veiligheidsregio Utrecht kent regionaal geen nieuwe ontwikkelingen. De komende periode is voornamelijk beleidsarm. Desondanks worden lokale prioriteiten en ontwikkelingen in nauwe samenwerking opgepakt. Het projectteam, bestaande uit de provincie Utrecht, de VRU en de gemeente Woudenberg, blijven in 2021 gestructureerd werken aan het waarborgen van de veiligheid op en rondom het Henschotermeer bij natuurbranden.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.261

3,6 %

Baten

38

0,0 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20