Begroting 2021-2024

Programma's

08. Economie, Recreatie en Toerisme

Wat zijn de ontwikkelingen?


Ontwikkelingen
Onze ondernemers zijn hard getroffen door corona. De horeca en recreatiesector zijn daar duidelijke voorbeelden van, maar ook sportscholen, kappers, schoonheidssalons en veel andere (kleine) bedrijven en ZZP-ers hebben het zwaar. Als gevolg van de coronacrisis zien we des te meer het belang van een goede samenwerking. Deze willen we verder verstevigen en uitbouwen door te kijken waar de behoeftes liggen van de ondernemers als gevolg van de crisis. Samen met de ondernemers continueren we de uitvoering van het programma Economische Ontwikkeling.

De economische effecten van de coronacrisis zijn nog lang niet uitgewerkt. Het blijft daarom ook in 2021 nodig om mee te denken en zo nodig maatwerk te bieden.


Invoering en evaluatie nieuwe marktverordening

Samen met alle stakeholders geven wij uitvoering aan de nieuwe marktverordening. Dit gaat zowel om praktische zaken van de markt, als achterliggende processen zoals vergunningverlening en kostendekkendheid. Doel is de markt aantrekkelijk te houden als aanvulling op het voorzieningenniveau voor onze inwoners. In 2022 evalueren wij de marktverordening.

Ondernemersevent
Door de coronacrisis wordt de Ondernemer van het Jaar-verkiezing 2019/2020 doorgeschoven naar 2021.
De organisatie van dit evenement komt meer en meer bij de ondernemers zelf te liggen.


Arbeidsmarkt (en onderwijs)

Onze focus ligt op drie sectoren voor wat betreft arbeidsmarkt, deze zijn; techniek (project ’T is for Tech’ in Sterk Techniekonderwijs regio Amersfoort), zorg (de "Ik Zorg Shop' in Zeist) en recreatie/ horeca.
Deze projecten pakken we vooral regionaal en gedeeltelijk lokaal op.


U10/U16
Binnen de U10/U16 pakken wij alle maatschappelijke opgaven op die gemeentegrens overstijgend zijn. Binnen het samenwerkingsverband werken wij ook in 2021 door met onder andere de REP, RES en andere zaken die bijdragen aan een sterke regio waarin wij zijn vertegenwoordigd.

Gastvrijheid

We blijven inzetten op het vergroten van de gastvrijheid van onze gemeente. Hiervoor werken we samen met de toeristisch recreatieve sector onder andere Koninklijke Horeca Nederland, HISWA-RECRON, verblijfsrecreatie, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug en Vallei (RBT) aan het in beweging brengen van ideeën en initiatieven.

Op het budget voor het RBT wordt vanaf 2022 een bezuiniging doorgevoerd. We gaan in 2021 met hen op zoek hoe we een andere invulling kunnen geven aan de marketing en promotie van onze gemeente.

Ook de gastvrijheidssector is hard geraakt door corona. Samen werken we verder aan de uitvoering van het Herstelplan Bestemming Heuvelrug 2020-2021. Dit biedt ook kansen om de sector toekomstbestendig en duurzaam te versterken.

We zijn volop bezig met de vitalisering van de verblijfsrecreatie. Een omvangrijk traject waarin we met provincie en regiogemeenten werken aan vitale vakantieparken. Thema’s als veiligheid, wonen, permanente bewoning en het bestemmingplan recreatieterreinen worden hierin meegenomen.


Innovatietafel Toerisme

We maken in 2021 ook weer gebruik van de kennis en expertise van de innovatietafel toerisme. Dit is een strategisch overleg tussen overheden en het toeristisch bedrijfsleven, de achterban van het RBT. Doel is het stimuleren van economische en toeristische ontwikkeling van de regio.

Wethouder Rob Jorg is voorzitter van de innovatietafel. Daarnaast is er gezorgd voor een vertegenwoordiging vanuit de recreatiesector als het Nationaal Militair Museum, Ouwehands Dierenpark en congrescentra.


Routes en paden/Routebureau Utrecht

We blijven deelnemen aan het Routebureau Utrecht die de routes voor onze gemeente beheren en promoten,  zoals het wandelnetwerk in het Kromme Rijngebied. Ook gaan we nadenken over hoe we de toekomstige samenwerking willen vormgeven op het gebied van routes, paden en groen toezicht na het aflopen van de overeenkomst per 2023 met het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

829

0,7 %

Baten

209

0,2 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20