Begroting 2021-2024

Programma's

09. Sport inclusief Sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • Inleiding

Vanuit dit programma subsidiëren we maatschappelijke organisaties die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, kunst en cultuur. Deze dragen bij aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de dorpen. Daarnaast houden we sportaccommodaties in stand voor het gymnastiekonderwijs en de sportverenigingen.

  • Verdere opgaven

Ombuiging bibliotheek uitvoeren
Bij de bibliotheek moet met ingang van 2023 een structurele ombuiging worden doorgevoerd. Samen met de bibliotheek kijken we naar mogelijkheden om in elk dorp een bibliotheekvoorziening te behouden. Daarbij denken we aan een kleinere behuizing, ruimtes delen, een bibliotheekbus en het ‘aanboren’ van andere financieringsbronnen. De gesprekken hierover zijn in gang gezet.

Sportaccommodaties
Op basis van het Capaciteitsonderzoek gaat de gemeente met de sportverenigingen in overleg over de herijking van het onderhouds- en investeringsplan voor de buitensportaccommodaties. In het kader van de verduurzaming van de buitensport zet de gemeente, in overleg met de sportverenigingen, in op de vervanging van traditionele veldverlichting door Ledverlichting.

Brede combinatie regeling
De Brede combinatie regeling is verlengd. De gemeente zet met behulp van deze regeling de samenwerking met  de buurtsportcoaches voort. We werken hiervoor samen met Heuvelrug Sportief en Gezond. We intensiveren de samenwerking tussen het sport- en het sociaal domein met bijzonder aandacht voor het onderwijs en de samenwerking met de Sociale Dorpsteams. Zo verstevigen wij het sociale netwerk in de dorpen.

Sportakkoord
Medio 2020 hebben Heuvelrug Sport Initiatief (HSI), diverse lokale sportaanbieders en -verenigingen, buurtsportcoaches, de Sociale Dorpsteams en het onderwijs samen met de gemeente het lokaal sportakkoord ondertekend. Vertegenwoordigers van deze partners geven sturing en uitvoering aan het Sportakkoord op basis van een uitvoeringsprogramma. Het Brede Sportoverleg fungeert hiervoor als stuurgroep  In drie verschillende werkgroepen worden de drie speerpunten verder uitgewerkt. De speerpunten zijn:

  1. Duurzame sportverenigingen op de Heuvelrug.
  2. Verbinding sport met het sociale domein.
  3. Versterkingen verdieping van de functie en inzet van de buurtsportcoaches.

Voor het waarmaken van de ambities is er vanuit het Rijk een uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld van € 30.000 in 2020 en eenzelfde bedrag in 2021.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

5.007

4,2 %

Baten

823

0,7 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20