Begroting 2021-2024

Bijlagen

Baten en lasten per taakveld

Eén van de doelstellingen van de vernieuwing BBV is om de vergelijkbaarheid te vergroten tussen de gemeenten. Dit wordt onder meer gedaan door de financiële inrichting van gemeenten meer te uniformeren. Daarnaast zijn de beleidsonderwerpen (taakvelden) meer gestandaardiseerd. Vanaf 2017 wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een overzicht opgenomen van de taakvelden die in totaal aansluiten bij de programma’s. De taakvelden zijn onderverdeeld naar verschillende kosten- en opbrengstensoorten. De definities van de kosten- en opbrengstensoorten zijn te raadplegen via www.vraagbaakiv3gemeenten.nl

Bedragen x (€ 1.000)

Nr

Omschrijving

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

0.1

Bestuur

18

2.694

0

2.556

0

2.579

0

2.540

0

2.540

0.10

Mutaties reserves

6.375

7.325

193

731

646

4.103

96

154

71

154

0.2

Burgerzaken

801

2.126

750

2.237

667

2.220

731

2.293

733

2.251

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.671

1.112

174

712

174

1.024

174

1.094

174

1.240

0.4

Overhead

354

14.752

363

15.016

363

14.567

363

14.590

363

14.417

0.5

Treasury

683

-39

442

-288

432

-593

432

-787

432

-918

0.61

OZB niet-woningen

2.699

2.864

0

2.864

0

2.864

0

2.864

0

0.62

OZB woningen

8.908

9.499

0

9.544

0

9.544

0

9.544

0

0.64

Belastingen overig

1.124

697

1.129

703

397

741

397

752

397

762

0.7

Alg. uitkering en overige uitkeringen GF

64.791

69.958

0

70.352

0

68.896

0

68.828

0

0.8

Overige baten en lasten

-39

398

0

1.572

0

770

0

663

0

551

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.636

1

3.713

1

3.743

1

3.740

1

3.736

1.2

Openbare orde en veiligheid

28

860

38

868

38

865

38

865

39

865

2.1

Verkeer en vervoer

385

5.082

390

5.009

390

5.886

390

5.938

390

6.373

2.2

Parkeren

17

18

0

18

0

18

0

18

0

2.5

Openbaar vervoer

509

0

335

0

332

0

315

0

313

3.1

Economische ontwikkeling

213

0

201

0

201

0

195

0

195

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

208

210

209

210

209

209

209

209

209

209

3.4

Economische promotie

1.450

58

1.468

38

1.468

38

1.468

38

1.468

38

4.1

Openbaar basisonderwijs

1

150

1

151

1

151

1

151

1

151

4.2

Onderwijshuisvesting

33

2.636

33

2.726

33

2.956

33

2.959

33

2.900

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

290

1.545

235

1.460

180

1.403

180

1.403

180

1.404

5.1

Sportbeleid en activering

361

0

438

0

435

0

434

0

400

5.2

Sportaccommodaties

720

3.053

724

3.081

724

3.110

724

3.088

724

3.107

5.3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

66

526

67

478

67

458

67

453

67

452

5.4

Musea

5

295

5

276

5

278

5

281

5

280

5.5

Cultureel erfgoed

12

368

12

330

0

314

0

301

0

300

5.6

Media

32

1.060

32

1.080

32

1.070

32

996

32

996

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

21

3.728

21

3.934

21

3.831

21

3.656

21

3.514

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

498

4.100

446

3.903

378

3.929

367

3.842

357

3.838

6.2

Wijkteams

2.865

100

3.336

100

3.328

100

3.328

100

3.335

6.3

Inkomensregelingen

8.547

13.583

10.809

15.844

11.168

16.193

11.555

16.581

11.841

16.923

6.4

Begeleide participatie

1.511

0

1.473

0

1.403

0

1.365

0

1.314

6.5

Arbeidsparticipatie

572

0

697

0

704

0

724

0

707

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.140

0

1.228

0

1.228

0

1.228

0

1.228

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

230

7.651

230

7.799

230

7.799

230

7.798

230

7.761

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

10

6.469

9

7.392

8

7.676

7

7.678

7

7.678

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.792

0

8.018

0

7.018

0

7.018

0

7.018

7.1

Volksgezondheid

10

1.832

10

1.983

10

1.980

10

1.980

10

1.982

7.2

Riolering

7.609

5.606

7.334

5.313

7.562

5.541

7.726

5.705

7.889

5.868

7.3

Afval

6.901

5.245

7.339

5.503

7.391

5.555

7.388

5.552

7.451

5.615

7.4

Milieubeheer

555

2.435

0

1.924

0

1.926

0

1.966

0

1.966

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

930

800

942

847

942

827

942

823

942

819

8.1

Ruimtelijke ordening

543

2.726

545

2.512

545

2.240

539

2.187

539

2.093

8.2

Grondexploitatie(niet-bedrijventerreinen

491

243

1.443

1.021

2.224

-311

1.100

1.320

1.439

1.660

8.3

Wonen en bouwen

1.435

2.299

1.497

2.610

1.497

2.600

1.497

2.581

1.497

2.581

Eindtotaal

120.413

120.226

119.330

118.968

120.682

120.321

118.146

117.995

118.896

118.613

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20