Begroting 2021-2024

Financiën

EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

EMU Saldo

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

1.

(+)

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c).

1.137

900

3.816

208

366

2.

(-)

Mutatie (im)materiële vaste activa

1.937

11.676

3.621

-670

-493

3.

(+)

Mutatie voorzieningen

-712

-300

-400

-534

-656

4.

(-)

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

2.109

-5.551

986

1.099

494

5.

(-)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-3.621

-5.525

-1.191

-755

-291

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20