Begroting 2021-2024

Financiën

Structureel Saldo

Berekening structureel saldo

Voor het berekenen van het structurele saldo moeten de totale lasten en baten inclusief reservemutaties gecorrigeerd worden voor incidentele effecten. Dit geeft het volgende beeld:

(bedragen x € 1.000)

Presentatie van het structureel saldo

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

1.105

4.021

1.334

2.092

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-641

-2.386

-58

-83

Saldo na bestemming

464

1.634

1.277

2.009

Waarvan incidentele baten en lasten

-977

-357

-247

-249

Structureel saldo

1.441

1.991

1.523

2.257

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er de komende jaren sprake is van materieel evenwicht, oftewel van een positief, structureel saldo. Dit houdt in dat de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 aantonen dat de komende jaren de structurele lasten kunnen worden gedekt met structurele baten.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20