Begroting 2021-2024

Programma's

12. Middelen en Ondersteuning

Wat zijn de ontwikkelingen?


Afbouwen schuldpositie
De raad heeft bij de vaststelling van de begroting 2020 een motie aangenomen waarmee hij het college verzocht bij de kaderbrief 2021 een plan van aanpak voor te leggen om in de periode van 2021 tot en met 2030 de financiële schuld van de gemeente af te bouwen en inzicht te geven in de financiële positie. Uitgangspunt hierbij is de (netto) schuldquote zoals gedefinieerd in het BBV: de signaalwaarde voor de netto schuldquote bedraagt 130%.

Het plan van aanpak bestaat uit de volgende fases:

1. Ontwikkelen van een visie en hiervan afleiden van een visie op schulden en schuldenbeheer.(2020).
2. Het formuleren van beleids- en selectiecriteria waaraan een mogelijkheid tot schuldafbouw moet voldoen om in aanmerking te komen voor uitvoering. Bijvoorbeeld afstoten van niet-wettelijke taken (2020).
3. Het inventariseren van concrete mogelijkheden gebaseerd op bovenstaande tabel die voldoen aan de criteria onder 2. (2020)
4. Het voorstellen van maatregelen tot schuldafbouw inclusief een uitvoeringsplan.
5. Het uitvoeren van de vastgestelde maatregelen.

Op basis van de planning kunnen in 2021 fase 4 en 5 worden opgestart en uitgevoerd.

Actualisatie nota's
In 2021 wordt aan de raad ook een geactualiseerde versie van de nota reserves en voorzieningen  en de nota grondbeleid voorgelegd.

Vastgoed
Het voornemen is om dit jaar een aanzienlijk deel van de vastgoedportefeuille te verkopen om zo de schuldpositie van de gemeente te verbeteren. Er wordt een aanvang gemaakt met het verduurzamen van het vastgoed wat in eigendom blijft. Ook kan het onderhoud conform het meerjarenonderhoudsprogramma deels worden uitgevoerd.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.376

3,7 %

Baten

2.159

1,8 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20