Begroting 2021-2024

Bijlagen

Uitgangspunten begroting 2021

Algemeen

Uitgangspunt is reëel begroten (volledig, realistisch en haalbaar)

Structurele lasten worden gedekt door structurele baten

Voor de bepaling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt in de begroting uitgegaan van de meicirculaire 2020

De meerjarenraming is gebaseerd op constante lonen en prijzen;

Omslagrente 1):

grondexploitaties

2,09%

overige investeringen

1,90%

Stelpost onvoorzien (bedrag per inwoner)

€ 2,50

Aantal inwoners op 1 januari 2019 2)

49.601

inflatiecorrectie op basis van HICP 3)

1,27%

Met uitzondering van:

Wonen, rollen en vervoer 4)

2,65%

Jeugd, WMO en Huishoudelijke hulp 5)

3,24%

Subsidies met hoge looncomponent 6)

2,19%

Leeringenvervoerg 7)

4,55%

Loonontwikkeling:

Salarissen o.b.v. de verwachte CAO-ontwikkeling

3,10%

Sociale lasten o.b.v. gemiddelde stijging afgelopen jaren

0,35%

Bedragen voorzien van een plusteken (+) zijn voordelen (V), bedragen voorzien van een minteken (-) zijn nadelen

De onderstaande aanpassingen betreffen basisaanpassingen. Daarboven op kunnen nog aanpassingen komen naar aanleiding van ombuigingen of (leges-)tarieven die als kader een kostendekkendheidsgraad van 100% hebben.

Onroerende Zaak Belastingen

1,27%

Toeristenbelasting

1,27%

Forensenbelasting

1,27%

Hondenbelasting

1,27%

Precariobelasting 8)

0,00%

Marktgelden 9)

1,27%

Begraafrechten 9)

1,27%

Leges 9)

1,27%

Rente Kortlopende leningen

0,00%

Rente nieuw aan te trekken langlopende leningen

0,60%

Rioolrecht 9)

100% kostendekkendheid

Afvalstoffenheffing 9)

100% kostendekkendheid

1)

Bij het opstellen van de begroting worden deze percentages herberekend.

2)

CBS-opgave van het aantal inwoners op 1 januari 2020

3)

We hanteren de HICP met als peildatum 1-2-2020.

De HICP is de geharmoniseerde index voor consumentenprijzen. Deze vertegenwoordigt een voor de Eurozone representatief “mandje” van goederen en diensten. zie http://nl.inflation.eu/inflatiecijfers/nederland/historische-inflatie/hicp-inflatie-nederland-2020.aspx

4)

Wonen, rollen en vervoer worden jaarlijks aangepast met een contractueel vastgelegd percentage.

5)

Op de budgetten Jeugdwet, Wmo en huishoudelijke hulp wordt op basis van regionale afspraken de OVA-index toegepast

6)

Voor een aantal grote subsidies hanteren we het gemiddelde van de HICP en de loontonwikkelingen. Dit betreft: de bibliotheek, onderwijsachterstanden beleid (OAB), mantelzorg, Hoenderdaal en bosbad Leersum.

7)

Voor leelingenvervoer wordt geïndexeerd op basis van regionale afspraken.

8)

Conform rechtspraak is de precario gemaximeerd op het prijspeil 2016.

9)

Uitgangspunt voor de tarieven is 100% kostendekkendheid. Voor een aantal specifieke tarieven is hier bewust van afgeweken.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20