Begroting 2021-2024

Paragrafen

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

Deze paragraaf biedt op basis van een risico-inventarisatie en -simulatie en een overzicht van financiële kengetallen, inzicht in de financiële positie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Uit de uitgevoerde risicosimulatie blijkt dat het weerstandsvermogen van de gemeente over 2021 het oordeel 'uitstekend' krijgt. De financiële kengetallen laten verder zien dat de schuldpositie hoog blijft, maar iets minder ongunstig verloopt dan afgelopen jaar.

Risico's
De doelstellingen en ambities van de gemeente kunnen worden verstoord door risico’s. Een risico is een onzekere gebeurtenis die kan leiden tot het afwijken van de gestelde doelstellingen en eisen. Voorbeelden van risico's zijn financiële risico’s van projecten of het verloren gaan van onroerende en roerende zaken.

Alle  risico's die de gemeente loopt, vormen gezamenlijk het risicoprofiel (zie volgende onderdeel) van de gemeente. Het is belangrijk dat de gemeenteraad bewust is van deze risico’s en hierop actief stuurt door maatregelen voor te bereiden en te nemen om de risico's te voorkomen of de gevolgen van risico's te beperken.


Risicomanagement

Het doel van actief risicomanagement is te voorkomen dat elke financiële tegenvaller direct van invloed is op het lopende beleid en de exploitatie. Hierdoor komen de reguliere dienstverlening en ambities niet gelijk in het gedrang.

De manier waarop de gemeente met risico's omgaat, is afhankelijk van zijn risicohouding. In de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement is vastgesteld op welke wijze de gemeente Utrechtse Heuvelrug haar risico's wil beheersen. De gemeente kan op 4 maatregelen nemen om risico's te beheersen:

  • voorkomen of vermijden van risico's (bijv. door activiteiten te staken of beleid te veranderen);
  • verminderen of beperken van risico's  (bijv. door preventieve of corrigerende maatregelen)
  • overdragen van risico's (bijv. door verzekeren);
  • accepteren.

Weerstandscapaciteit
De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële omvang van onderkende risico’s nadat beheersmaatregelen zijn genomen (dit zijn niet afgedekte risico's ook wel het restrisico genoemd) en na berekening van de kans op voordoen en het financieel gevolg hiervan.

In hoeverre de gemeente in staat is de gevolgen van deze niet afgedekte risico’s op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komt, wordt uitgedrukt met het begrip
beschikbare weerstandscapaciteit . Hieronder verstaan we de financiële middelen en mogelijkheden die de gemeente heeft om onverwachte, niet begrote kosten te kunnen dekken. De financiële middelen en mogelijkheden bestaan onder andere uit het vrij aanwendbare gedeelte van de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit en de post onvoorzien die in de begroting is opgenomen (zie Nota weerstandsvermogen en risicomanagement).

Weerstandsvermogen
De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit wordt weerstandsvermogen genoemd en wordt uitgedrukt in een ratio. Hoe hoger deze verhouding, hoe beter de gemeente in staat is de niet-afgedekte risico's op te vangen zonder gevolgen voor beleid en doelstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20