Begroting 2021-2024

Paragrafen

Lokale heffingen

Inleiding

De Paragraaf Lokale Heffingen bevat op basis van het BBV de volgende onderdelen:

• Geraamde inkomsten.

• Beleid lokale heffingen.
• Overzicht op hoofdlijnen diverse heffingen conform geformuleerde uitgangspunten.
• Aanduiding lokale lastendruk.
• Beschrijving kwijtscheldingsbeleid.

De nota Lokale Heffingen is het beleidskader voor het heffen van belastingen en rechten. De lokale heffingen vormen jaarlijks een belangrijk onderdeel van onze inkomsten en zijn onderdeel van de gemeentelijke beleidsvrijheid. Er wordt onderscheid gemaakt in heffingen waarvan de besteding van de opbrengst vrij is (zogenaamd belastingen) en heffingen waarvan de besteding van de opbrengst gebonden is (zogenaamd rechten). In deze begroting onderscheiden wij de volgende heffingen:

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving heffing

Primaire begroting 2020

Begroting 2020 na wijziging

Begroting 2021

Leges

2.576

2.342

2.368

Rioolrechten

6.028

6.028

6.362

Marktgelden

54

54

55

Afvalstoffenheffing

5.892

5.892

6.782

Forensenbelasting/ toeristenbelasting

1.450

1.450

1.468

Onroerendezaakbelastingen

12.163

11.607

12.363

Precariobelasting kabels en leidingen

731

731

731

Begraafrechten

928

928

940

Hondenbelasting

392

392

397

Totaal

30.214

29.424

31.466

De Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht (BghU) verzorgt de heffing en inning van de belastingen en rechten voor onze gemeente, met uitzondering van de leges die vallen onder titel 1 van de Legesverordening (bijvoorbeeld reisdocumenten, rijbewijzen en huwelijken) en de precario op kabels en leidingen. In de volgende paragrafen zijn de voorlopige tarieven opgenomen.

De definitieve tarieven worden via de verordeningen aan de gemeenteraad voorgelegd.

Belastingen

In deze begroting onderscheidt de gemeente de volgende belastingen: Onroerende zaakbelasting, hondenbelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting en precariobelasting.  
Voor de belastingen, met uitzondering van de onroerende zaakbelasting en de precariobelasting, hanteert de gemeente de geharmoniseerde consumenten prijsindex (HICP) die bij de Kaderbrief is vastgesteld.

Rechten

In deze begroting onderscheidt de gemeente de volgende rechten: Afvalstoffenheffing, rioolheffing, marktgelden, begraafrechten en leges.  

Voor de rechten hanteert de gemeente in beginsel het uitgangspunt van 100% kostendekkende tarieven. Dit is de maximale benutting van de wettelijke mogelijkheden. Deze opbrengsten zijn bedoeld als dekking (of  gedeeltelijke dekking) van de kosten.

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20