Begroting 2021-2024

Programma's

07. Onderwijs(huisvesting), Jeugdbeleid en Kinderopvang

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • Inleiding

In dit programma krijgt een deel van de transformatie in het sociale domein vorm. Voor een verdere toelichting op de doelstellingen en het plaatje van de piramide verwijzen wij u naar de inleiding van programma 5. Daarnaast vallen onder dit programma de wettelijke taken op het terrein van onderwijs.

De gemeente werkt met het model van de piramide van eigen kracht. In de top zien we de individuele voorzieningen. In het middenstuk de collectieve voorzieningen en de toegang tot de zorg en ondersteuning en in het onderste deel de versterking van de sociale structuren in onze dorpen.
De integrale doelstellingen zijn opgenomen in programma 5.

In bijgaand schema ziet u in welke programma’s de onderdelen van de transformatie staan. Daarnaast valt een klein deel van de activiteiten ook onder de programma’s 3, 4 en 9.

  • Verdere opgaven

Jeugdagenda
Om de beweging van individuele maatwerkvoorzieningen Jeugdwet om te buigen naar “het gewone leven”, waarbij zo thuis mogelijk opgroeien centraal staat, geeft de gemeente uitvoering aan de Jeugdagenda. In eerste instantie ligt de focus op de doorontwikkeling van de projecten Praktijkondersteuner Huisartsen-jeugd, lichte opvoedondersteuning en sociale vaardigheidstraining, Coördinatie van Zorg, complexe (dure) zorg en de toeleiding naar zorg. Dit in samenwerking met onze partners in het jeugddomein.

Stichting Sociale Dorpsteams: Jeugd- en Jongerenwerk
Jongerenwerkers spelen een prominente rol bij het voorkomen van problemen, zoals schooluitval, werkloosheid, overlast, uitsluiting en radicalisering. Als onderdeel van de Jeugdagenda maakt de gemeente in samenwerking met de Stichting Sociale Dorpsteams de balans op, bekijkt welke hiaten er zijn en welke ambities en mogelijkheden de komende jaren centraal komen te staan.

Uitvoeringsprogramma onderwijsachterstandenbeleid

We geven uitvoering aan de versterking van het onderwijsachterstandenbeleid in samenwerking met ouders, de GGDrU, kinderopvang, de VVE, het onderwijs, het AZC, de Sociale Dorpsteams en de bibliotheek. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in een samenwerkingsconvenant.  2021 is het eerste jaar dat het nieuwe beleid geheel van toepassing is.

Passend Onderwijs
Zowel lokaal als regionaal zet de gemeente in op versterking van het Passend Onderwijs. In lijn van het Scholenplan en de Jeugdagenda (onderdelen van de Taskforce Sociaal Domein) werken we samen met kindpartners aan passende hulp en ondersteuning van kinderen. Dat doen we op basis van schoolspecifieke zorgpadenonderzoeken waarmee de kindpartners (onderwijs, dorpsteam en leerplicht) inzicht krijgen in de zorgvragen die er op scholen spelen.
Daarnaast werken we in de regio aan een actieprogramma Passend onderwijs. Hierbij is de focus gelegd op het terugbrengen van het aantal thuiszitters en de mogelijke thuiszitters. Gestart is met een regionale doorbraaktafel waar complexe situaties integraal worden doorgesproken om op die manier een doorbraak te bewerkstelligen. We doen ook mee aan een pilot om al in een eerder stadium dan het daadwerkelijk thuiszitten betere ondersteuning te kunnen bieden.

Leerlingenvervoer: Pilot De Reiskoffer
De gemeente start in de regio met de pilot De Reiskoffer, een product van twee sociale ondernemingen die mensen ondersteunen die moeite hebben met zelfstandig reizen en nu vaak afhankelijk zijn van een taxi. De doelgroep van de regionale pilot De Reiskoffer zijn kinderen die momenteel gebruik maken van het leerlingenvervoer.  Behalve het met ondersteuning ruimte aanbieden aan kinderen om zelfstandig te kunnen reizen, kunnen de gemeenten met deze pilot een besparing bereiken op de kosten van georganiseerd vervoer. Afhankelijk van die resultaten kan verbreding plaatsvinden naar andere vormen van doelgroepenvervoer. (Zie verder onder programma 5).

Herijking Integraal Huisvestingsplan
De actualisatie van het bestaande IHP is in deze begroting opgenomen. De herijking van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is als gevolg van de coronacrisis en in afwachting van de nieuwe modelverordening onderwijshuisvesting vertraagd en wordt in de eerste helft van 2021 afgerond en opgenomen in de Kadernota 2022. Na een aantal jaren krimp van het aantal leerlingen in het basisonderwijs laat de leerlingenprognose de komende jaren een gestage groei van het aantal leerlingen zien wat gevolgen gaat hebben voor de benodigde capaciteit schoolgebouwen, met name in de dorpen Driebergen en Doorn. Ook de technische staat van schoolgebouwen wordt bij de herijking herzien wat nieuw zicht geeft op de renovatie en vervangingsopgaven van schoolgebouwen.

Buitenspeelplan
Buitenspelen is niet alleen leuk voor kinderen. Het draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen. We willen kinderen stimuleren om buiten te spelen in hun eigen omgeving en bekijken binnen de geldende kaders hoe we daar de ruimte voor kunnen maken, waarbij we ook kijken naar schoolpleinen en sportaccommodaties. Ook bieden we waar mogelijk ruimte aan ouderinitiatieven.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

4.977

4,2 %

Baten

575

0,5 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20