Begroting 2021-2024

Financiën

Geprognosticeerde Balans

Conform de BBV-voorschriften presenteren we een geprognosticeerde balans.

Bedragen x € 1.000

Prognose meerjarenbalans

Realisatie

Begroting

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.500

1.328

1.311

1.153

1.002

890

Materiële vaste activa

150.289

152.398

164.091

167.870

167.351

166.970

Financiële vaste activa

5.581

5.499

1.586

1.582

1.578

1.574

Totaal vaste activa

157.370

159.225

166.988

170.605

169.931

169.434

Vlottende activa

Voorraden

5.067

7.176

1.625

2.611

3.710

4.204

Uitzettingen

11.637

11.637

11.637

11.637

11.637

11.637

Liquide middelen

11

0

0

0

0

0

Overlopende activa

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Totaal vlottende activa

20.883

22.981

17.430

18.416

19.515

20.009

Totaal activa

178.253

182.206

184.418

189.021

189.446

189.443

Passiva

Vaste passiva

Reserves

12.598

9.915

10.640

14.458

14.876

15.109

Resultaat boekjaar

-3.633

187

362

360

150

283

Voorzieningen

11.169

10.457

10.157

9.757

9.223

8.567

Vaste schuld

129.461

144.200

138.683

140.041

140.654

140.889

Totaal vaste passiva

149.595

164.759

159.842

164.616

164.903

164.848

Vlottende passiva

Vlottende schuld

21.875

10.664

17.793

17.622

17.760

17.812

Overlopende passiva

6.783

6.783

6.783

6.783

6.783

6.783

Totaal vlottende passiva

28.658

17.447

24.576

24.405

24.543

24.595

Totaal passiva

178.253

182.206

184.418

189.021

189.446

189.443

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20