Begroting 2021-2024

Programma's

06. Welzijn, Cultuurhuizenbeleid en Nieuwkomers

Wat zijn de ontwikkelingen?

  • Inleiding

Voor een toelichting op de doelstellingen en het plaatje van de piramide verwijzen wij u naar de inleiding van programma 5. Verder vallen onder dit programma cultuurhuizen en de activiteiten voor nieuwkomers.

De gemeente werkt met het model van de piramide van eigen kracht. In de top zien we de individuele voorzieningen. In het middenstuk de collectieve voorzieningen en de toegang tot de zorg en ondersteuning en in het onderste deel de versterking van de sociale structuren in onze dorpen.
De integrale doelstellingen zijn opgenomen in programma 5.

In bijgaand schema ziet u in welke programma’s de onderdelen van de transformatie staan. Daarnaast valt een klein deel van de activiteiten ook onder de programma’s 3, 4 en 9.De beleidskeuzen in het sociaal domein zijn herijkt. De beleidskeuzen kennen geen grote bijstellingen; veel van de gemaakte keuzen blijven voortbestaan. De gemeente brengt echter meer focus aan op de versteviging van de sociale basisinfrastructuur door meer in te zetten op preventie en de verbinding tussen informele en formele zorg. Hierbij komen de volgende thema’s aan bod: waardig ouder worden, opvoeden en opgroeien (jeugdagenda), armoede, kwetsbare groepen, wonen en zorg, positieve gezondheid en sociale samenhang in de dorpen.

Om preventie verder vorm te geven, gaat de gemeente tot in het voorjaar van 2021 een participatief traject doorlopen met inwoners, maatschappelijke partners en verenigingen. Hieruit vloeien preventieve initiatieven voort. In 2021 wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van deze preventieve initiatieven.

Tijdens dit participatieve traject vervlechten we de trajecten rondom de Omgevingsvisie, Dorpsgerichte Inrichting van de Openbare Ruimte (Dior) en Dorpsgericht werken. Door deze trajecten in aanpak en inhoud te vervlechten, richten we het participatie traject efficiënt in. Daarnaast levert deze samenwerking input voor een Toekomstvisie voor de Utrechtse Heuvelrug.  

  • Nieuwe wetgeving

Regie op inburgering per 2021
De nieuwe Wet inburgering wordt gezien als een lerend en adaptief stelsel. Gemeenten krijgen de regie over de inburgering in het nieuwe stelsel dat per 1 juli 2021 van start gaat.  De nieuwe Wet Inburgering verandert de taalinkoop en er komen nieuwe voorwaarden om de kwaliteit van inburgering te waarborgen. In de regio Zuidoost Utrecht is de Wet Inburgering in de gemeenschappelijke regeling van de RDWI opgenomen. De RDWI voert een groot deel van de taken uit die per 1 juli 2021 bij gemeenten terecht komen, al dan niet met de lokale Vluchtelingenwerkorganisaties.

  • Verdere opgaven

Kansrijke start
Het actieprogramma Kansrijke Start is een landelijk initiatief om te investeren in de eerste 1000 dagen van een kind. De gemeente vormt een lokale coalitie waarin gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die rond de geboorte een rol spelen, samenwerken. De coalitieleden maken afspraken om kwetsbare gezinnen effectief te ondersteunen, zodat meer kinderen een kansrijke start krijgen. Dit is onderdeel van onze lokale Jeugdagenda (zie programma 7).
Ombuiging consultatiebureaus
Om uitvoering te geven aan de ombuiging van de consultatiebureaus wordt het consultatiebureau in Driebergen ondergebracht bij de Valkenheuvelschool. Hiermee sluiten we aan bij de jeugdagenda en zetten we in op verbetering van samenwerking tussen onderwijs, zorg en jeugd en verlagen we de huisvestingskosten. Voor het consultatiebureau in Amerongen wordt nog een oplossing gezocht.

Subsidiebureau
Met het verminderen van de subsidiemogelijkheden die we als gemeente bieden, gaan we aan de slag met het onderzoeken van de mogelijkheden van een subsidiebureau met als doel inwoners en organisaties beter te ondersteunen bij het verwerven van middelen naast of in plaats van subsidiëring vanuit de gemeente. Daarnaast bekijken we hoe we als de gemeente zelf het gebruik van subsidies en fondsen structureel kunnen inbedden. Dit jaar komen we tot een plan van aanpak.

Wonen en Zorg
In 2021 wordt verder uitvoering gegeven aan het programmaplan Wonen en Zorg: Thuis in de Wijk. Met dit programmaplan bundelen we alle acties (zoals het stimuleren en aanjagen van nieuwe woonvormen en bewustwordingscampagnes) die nodig zijn zodat onze (kwetsbare) inwoners kunnen wonen in een geschikte woning, ondersteuning dicht bij huis krijgen en volwaardig deel kunnen nemen aan de lokale samenleving. Waarbij ze zoveel mogelijk in staat zijn eigen regie te blijven voeren over hun leven.

GGDrU
De aanname is dat in 2021 het coronavirus nog steeds aanwezig is en er voorlopig geen medicijn of vaccin beschikbaar is. Dit betekent dat de GGD naar verwachting ook in 2021 werkzaamheden uitvoert om het virus te bestrijden. Reguliere taken zijn/worden weer opgepakt om andere risico’s voor de publieke gezondheid te voorkomen. Hierbij worden de prioriteiten uit bestuursagenda 2019-2023 gevolgd. In het kader van preventie zijn dat Kansrijk opgroeien, Gezonde leefomgeving en Langer gelukkig en gezond zelfstandig. Deze prioriteiten zijn verwerkt in de nota herijking uitgangspunten sociaal domein.

Cultuurhuizen
Omdat de gemeente De Hoeve, een van haar gebouwen gaat verhuren, worden in het Cultuurhuis in Doorn meer werkplekken voor ambtenaren mogelijk gemaakt. Het cultuurhuis behoudt haar functie en participanten behouden hun ruimten.
In 2020 heeft de gemeente de Twee Marken in Maarn overgenomen. Voor het ontwikkelen van een nieuw multifunctioneel centrum is in 2020 een co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn gestart, waarbij inwoners en betrokken partijen hun volledige inbreng hebben onder de noemer Doe Maarn Mee.
De uitwerking van dit plan wordt in 2021 voortgezet.

  • Corona

Gevolgen voor GGD
De coronacrisis heeft een grote weerslag op de werkzaamheden en processen van de GGD, zowel inhoudelijk als financieel. De GGD opereert als crisisorganisatie en heeft alle zeilen bijgezet om de crisis te bestrijden. Hiervoor zijn de reguliere processen en werkzaamheden afgeschaald en kritische processen zijn doorgegaan. De ontwikkelingen in de corona-aanpak en aanwijzingen van het Rijk zijn van grote invloed op het af-en/of opschaling van reguliere processen en de prioriteiten uit de GGD-bestuursagenda 2019-2023.

Gevolgen voor cultuurhuizen

Door de coronacrisis en de daarbij behorende maatregelen in 2020 waren de cultuurhuizen gedwongen hun deuren te sluiten. Dit heeft grote gevolgen voor hun maatschappelijke taak en exploitaties. Het herstel hangt af van de wijze waarop de pandemie verder verloopt.

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

2.847

2,4 %

Baten

61

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20