Begroting 2021-2024

Financiën

Geraamde incidentele baten en lasten

Om vast te kunnen stellen of er sprake is van structureel en reëel evenwicht is het belangrijk inzicht te hebben in welke baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. De algemene richtlijn bij het onderscheid tussen incidenteel en structureel is dat er sprake is van een incidenteel budget wanneer dit gedurende maximaal drie jaar beschikbaar wordt gesteld. In het hiervoor gepresenteerde totaaloverzicht van baten en lasten zijn zowel de structurele als de incidentele posten opgenomen. Onderstaand overzicht geeft alleen de incidentele baten en lasten weer die in de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 zijn opgenomen.

(Bedragen x € 1.000)

progr

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Lasten

1

Bestuurlijke zaken

16

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

78

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

137

180

25

0

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

144

96

0

0

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

0

0

0

0

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

0

250

250

250

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

0

0

0

0

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

16

-1

-1

-1

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

412

0

0

12

Middelen en ondersteuning

1.366

-555

1.115

1.456

13

Alg Dekkingsmiddelen

0

0

0

0

14

Overhead

31

0

0

0

15

VPB

0

0

0

0

16

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele lasten

1.787

381

1.388

1.704

Incidentele baten

1

Bestuurlijke zaken

0

0

0

0

2

Veiligheid en handhaving

0

0

0

0

3

Dienstverlening

0

0

0

0

4

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

12

0

0

0

5

WMO,Soc.zaken en minimabeleid

48

0

0

0

6

Welzijn, Cultuurh. bel. en Volksgezondh

0

0

0

0

7

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

0

0

0

0

8

Ec.zaken, recreatie en toerisme

0

0

0

0

9

Sport,incl. sportacc., kunst en cultuur

0

0

0

0

10

Verkeer en vervoer

0

0

0

0

11

Openbare Ruimte en Milieu

0

0

0

0

12

Middelen en ondersteuning

1.443

2.286

1.177

1.517

13

Alg Dekkingsmiddelen

0

0

0

0

14

Overhead

0

0

0

0

15

VPB

0

0

0

0

16

Onvoorzien

0

0

0

0

Totaal incidentele baten

1.504

2.286

1.177

1.517

Saldo incidentele lasten en baten

-283

1.905

-211

-188

progr

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Waarvan verrekend met reserves

Onttrekkingen

4

Reserve woonkwaliteit

108

108

0

0

4

Reserve Allemanswaard

0

412

0

0

8

Reserve boomveiligheid

0

55

25

0

12

Reserve Verduurzaming vastgoed

0

17

17

17

12

Reserve Algemene reserve

16

0

0

0

12

Reserve generatiepact

15

0

0

0

Totaal onttrekkingen

139

592

42

17

Toevoegingen

4

Reserve woonkwaliteit

-16

-16

0

0

12

Reserve Verduurzaming vastgoed

0

62

77

77

12

Reserve Algemene reserve

672

3.981

0

0

Totaal toevoegingen

655

4.026

77

77

Saldo verrekening met reserves

517

3.434

36

61

Netto incidentele lasten en baten

800

1.529

247

249

Toelichtingen
Onderstaand volgt een toelichting op de belangrijkste incidentele posten per programma als de waarde daarvan groter is dan € 25.000.

Lasten

Programma 2   Veiligheid en handhaving

 • Een bedrag van € 78.000 betreft een incidentele last bij Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Voor 2021 is er sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage door toedoen van de loon- en prijsaanpassingen, alsmede de wettelijk verplichte FLO-overgangsrechten. Hiertoe is in een eerder stadium al een verhoging van € 122.000 gevraagd op de gemeentelijke bijdrage. Echter, er is bij de VRU sprake van een positief resultaat van € 2,6 miljoen over 2019. Dit positieve resultaat wordt benut om de gevraagde verhoging in de gemeentelijke bijdrage voor 2021 gedeeltelijk op te vangen. De omvang van dit positieve resultaat voor 2021 is (afgerond) € 32.000. Op grond hiervan is € 47.000 aanvullend nodig voor 2021.


Programma 4   Ruimte, Cultuurhistorie, Monumenten en Natuur:

 • Incidentele bedragen van € 55.000 in 2022 en € 25.000 in 2023 zijn voor de uitvoering van de overeenkomst boomveiligheid. In de overeenkomst over ‘overdracht overeenkomsten grondeigenaren en opdracht boomveiligheid pakket routes, paden en groen toezicht’ is afgesproken dat het Nationaal Park in opdracht van het voormalige recreatieschap UHVK-deelnemers boomcontroles en daaruit voortvloeiende maatregelen uitvoert.


Programma 5   Transformatie in het Sociaal Domein

 • Een bedrag van € 48.000 is in 2021 opgenomen voor het project ‘kwetsbare inwoners’. In de raadsinformatiebrief van 25 juni 2019 is een bericht over een passende aanpak voor personen met verward gedrag opgenomen. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een nieuwe uitvoeringspraktijk. De uitgaven hiervoor worden gedekt door een subsidie die de gemeente samen met de gemeente De Bilt van ZonMw ontvangt.
 • Een bedrag van € 96.000 in 2021 en 2022voor het volgende. Al geruime tijd is (landelijk) bekend dat niet alle zorgaanbieders zich op de juiste manier opstellen, waardoor zorgbudget onterecht wordt uitgegeven. Het is een goed signaal om daar actie op te zetten zodat zorgaanbieders niet met deze insteek weg kunnen komen. Daarom is in 2021 en 2022  € 96.000 begroot om hierin te investeren; eind 2022 volgt dan evaluatie om te beoordelen of dat voldoende heeft opgeleverd.


Programma 7    Onderwijs(huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

 • Een uitgave van € 250.000 in de jaren 2022 tot 2024. Feitelijk loopt deze uitgave door tot 2026, maar dat is achter de begrotingshorizon van deze meerjarenbegroting. Het gaat om een bijdrage aan schoolbesturen in verband met nieuwbouw van scholen middels externe financiering.


Programma 11   Openbare ruimte en milieu

 • Een bedrag van € 412.000 in 2022 houdt verband met het project ‘infrastructuur Allemanswaard’ waarvan de uitvoering in deelprojecten doorloopt tot in 2022.


Programma 12   Middelen en ondersteuning

 • In de jaren 2021- 2024 zijn respectievelijk bedragen van € 772.000,  € 569.000 (negatieve last),
  € 1.100.000 en € 1.439.000 opgenomen die verband houden met verwachte uitgaven met betrekking tot de grondexploitaties. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid.
 • Een bedrag van € 600.000 is opgenomen omdat is voorzien dat niet alle ombuigingen zoals opgenomen in de begroting zullen worden gerealiseerd zoals beoogd. Dit is nader toegelicht in de financiële toelichting van de inleiding.


Programma 14   Overhead

 • Een bedrag van € 22.000 is voor uitgaven die in verband met onderhoud van software zijn voorzien;
 • Een bedrag van € 9.000 betreft de incidentele lasten die zijn begroot in het kader van de uitvoering van het generatiepact.

Baten

Programma 5   Transformatie in het Sociaal Domein

 • Een bedrag van € 48.000 is in 2021 opgenomen voor het project ‘kwetsbare inwoners’. In de raadsinformatiebrief van 25 juni 2019 is een bericht over een passende aanpak voor personen met verward gedrag opgenomen. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een nieuwe uitvoeringspraktijk. De uitgaven hiervoor worden gedekt door een subsidie die de gemeente samen met de gemeente De Bilt van ZonMw ontvangt.


Programma 12   Middelen en ondersteuning

 • In de jaren 2021- 2024 zijn respectievelijk bedragen van €1.443.000,  € 2.224.000, € 1.100.000 en € 1.439.000 opgenomen die verband houden met verwachte inkomsten met betrekking tot de grondexploitaties. Zie voor een nadere toelichting de paragraaf Grondbeleid.

Voor het bepalen van het structurele begrotingssaldo is het ook van belang om aan te geven welke mutaties in de reserves structureel van aard zijn. In onderstaand overzicht zijn de structurele reservemutaties geduid.

progr

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

Onttrekkingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

54

54

54

54

Totaal onttrekkingen

54

54

54

54

Toevoegingen

4

Reserve onderhoud gebouwen

76

76

76

76

Totaal toevoegingen

76

76

76

76

Saldo structurele reservemutaties

22

22

22

22

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 09:27:42 met de export van 10/13/2020 09:21:20